Våre familieadvokater hjelper deg

Forskudd på arv

I løpet av livet opplever mange å være en del av et arveoppgjør. Et arveoppgjør oppstår når en person går bort, og etterlater seg en formue som skal fordeles mellom en eller flere arvinger. I slike situasjoner kan det være vanskelig å få oversikt over hvilke regler som gjelder, samt å finne ut hva en har krav på i dødsboet til arvelater. Det kan særlig reise vanskelige spørsmål dersom det er usikkert om verdiene som er gitt før arvelater har gått bort, er gitt som gave eller forskudd på arv. 

Denne artikkelen tar for seg en rekke sentrale spørsmål knyttet til forskudd på arv i forbindelse med den nye arveloven. 

Forskudd på arv – en avgrensning mot gaver

Med forskudd på arv menes en verdioverføring som skal hensyntas ved fordelingen av verdier etter at arvelater har gått bort. For den som har mottatt forskudd på arv, medfører det at arven skal avkortes tilsvarende verdien av gaven når arven fordeles. Forskudd på arv vil på denne måten skille seg fra vanlig gaver, herunder en formuesoverføring i hensikt å berike mottakeren, uten at verdien avkortes ved arveoppgjør. 

Hensikten med forskudd på arv er ikke å berike mottakeren, giveren ønsker at ubalansen som oppstår mellom arvingene ved utbetaling av forskudd på arv, skal fjernes ved arveoppgjøret. Det trekkes dermed et skille mellom forskudd på arv og gaver. Dette skillet kan i noen situasjoner likevel fremstå som vagt, særlig dersom det ikke er godtgjort i et testament eller gavebrev av gaven skal utgjøre forskudd på arv.

Hvilke regler gjelder ved forskudd på arv? 

Ny arvelov trådte i kraft 1. januar 2021. I henhold til den nye arveloven skal en gave av økonomisk verdi bare anses som forskudd på arv dersom dette var en betingelse for ytelsen. Loven åpner for at giver selv kan sette ulike betingelser for gaven som gis. Likevel angir loven at en betingelse om avkortning bør være skriftlig og gjort kjent for de andre livsarvingene. At betingelsen bør være skriftlig og gjort kjent for de øvrige livsarvingene må ses på som en regel for å hindre konflikter og sørge for etterprøvbarhet. 

Dersom en betingelse for ytelsen ikke er fastsatt, skal avkortingsbeløpet settes til verdien av ytelsen da den ble mottatt. Hvis avkortingsbeløpet er større enn livsarvingenes rett til arv, hvilket er begrenset til 15 ganger folketrygdens grunnbeløp, plikter arvingen likevel ikke å tilbakeføre noe til dødsboet. Avkortingsbeløpet får videre kun betydning ved fordelingen mellom livsarvingene og deres linjer. Den får ikke betydning for ektefellens andel av felleseiet, ektefellens eller samboerens arv, eller for hva arvelateren kan rå over ved testament. 

Hvor mye kan en gi eller få i forskudd på arv? 

Den nye arveloven har ingen satt beløpsgrense for hvor mye en kan gi i forskudd på arv. Dette betyr at giver i utgangspunktet kan gi så mye eller lite som vedkommende ønsker. Dersom det finnes øvrige arvinger som har krav på deler av det arvelater etterlater seg ved et arveoppgjør, kan det begrense hvor mye som kan gis. Har en arving mottatt mer i forskudd på arv enn den hadde krav på ved fordelingen av arven, må det overskytende tilbakebetales. 

Beløpets rammer vil dessuten begrenses av reglene om pliktdelsarven til livsarvingene. Pliktdelsarv for livsarvinger er 2/3, eller minst 15 G. Per i dag tilsvarer 15 G omtrent kr 1,5 millioner.

Bruk av testament og gavebrev ved forskudd på arv

En klar betingelse for likedeling mellom arvingene etter dagens arvelov er at det følger av gavebrev eller testament at gaver og forskudd på arv skal avkortes i fremtidig arveoppgjør. Dette var imidlertid ikke et krav etter den gamle arveloven. Etter den nye arveloven er et testament som var gyldig i henhold til reglene som gjaldt da testamentet ble skrevet, fortsatt gyldig. Det er derfor sannsynlig at gaver inntatt i testamentet kan anses som forskudd på arv, dersom testamentet er opprettet før 1. januar 2021 og oppfyller formkravene til dagjeldende lov. 

For å unngå konflikter i forhold til disse reglene, er det likevel lurt å opprette et gavebrev som uttrykkelig sier at gaven skal anses som forskudd på arv. Gavebrev er uansett en god løsning ved forskudd på arv som skal gis etter den nye arveloven. Gavebrevet vil gjøre det tydelig for mottaker at det er  forskudd på arv. I gavebrevet kan giver også sette betingelser for ytelsen, samt oppfylle anbefalingen om skriftlighet og redegjørelse overfor øvrige arvinger. 

Vår bistand 

Trenger du bistand i forbindelse med et arveoppgjør eller med å opprette testament? Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Artikler

Vil du at vi skal vurdere saken din?

Vi tar gjerne en kort, uforpliktende samtale om din sak, for å vurdere hvordan vi kan hjelpe deg videre.

Våre advokater hjelper deg.

Jeg godtar Advokatfirmaet Molteberg Nilsens personvernregler

Medlem av

Besøksadresse: Slemdalsveien 1, 0369 Oslo
Postadresse: Postboks 5494 Majorstuen, 0305 Oslo

Tlf: +47 468 07 761
E-post: post@advokatmn.no
advokatmn.no

Som profilert i:

Vi er kåret til:

Jeg vil gjerne vurdere saken din!

Fyll ut skjemaet og vi tar uforpliktende kontakt:
Aina Kallak
Advokatfullmektig