Våre familieadvokater hjelper deg

Foreldrepenger – hvilke rettigheter har du?

foreldrepenger

I forbindelse med fødsel og permisjon følger det en rekke rettigheter for arbeidstaker. Skal du ha fødsels- eller foreldrepermisjon har du rett på foreldrepenger som skal erstatte lønn i perioden du er hjemme med barnet. Denne perioden består av en mødrekvote på 15 uker, en fedrekvote på 15 uker samt en felleskvote på 16 uker. I tillegg til disse ukene har mor  rett på minimum tre ukers foreldrepenger i forkant av fødselen. 

Retten til foreldrepenger er lovfestet i folketrygdloven § 14-5, men det kan være utfordrende å gjøre seg kjent med hva du faktisk har krav på. Vi i Molteberg Nilsen gir deg svar på hvilke rettigheter du har, og hva du trenger å være klar over når det gjelder retten til foreldrepenger. 

Hvilke krav stilles det for å ha rett på foreldrepenger? 

For å få utbetalt foreldrepenger stilles det krav til at du må ha vært i inntektsgivende arbeid i minst seks av de siste ti månedene før fødselen. Dette inkluderer også arbeidsavklaringspenger, dagpenger, omsorgspenger eller sykepenger. Dersom du ikke har rett til foreldrepenger, kan du ha rett på engangsstønad. –

Beregningsgrunnlag 

Ved utbetaling av foreldrepenger er det arbeidstakers månedsinntekt som fastsetter beregningsgrunnlaget og det er gjennomsnittet av de tre siste lønningene før permisjon som brukes i beregningen. Det kan her være verdt å merke seg at dette kun gjelder inntekt opptil seks ganger folketrygdens grunnbeløp ( 600 000,-).

I noen tilfeller er arbeidstaker omfattet av tariffavtaler hvor differansen mellom foreldrepenger og full lønn bli dekket, men differanse mellom lønn på over 6G og foreldrepenger vil ikke dekkes av NAV.  For deg som er selvstendig næringsdrivende eller frilanser beregnes foreldrepengene på grunnlag av din pensjonsgivende inntekt de siste tre årene.

Når bør du søke om foreldrepenger? 

Det er NAV som behandler søknader om foreldrepenger og du må søke om foreldrepenger på NAV sine nettsider. Saksbehandlingstiden kan variere noe, og vi anbefaler at du sjekker behandlingstiden for ditt fylke god tid i forveien av fødselen.  For å kunne søke om foreldrepenger må mor levere terminbekreftelse fra lege eller jordmor, mens far må vente med søknad til barnet er født. 

Hvor lang er utbetalingsperiode? 

Den samlede utbetalingsperioden for foreldrepenger er 49 uker med 100 prosent dekningsgrad og 59 uker med 80 prosent dekningsgrad. I tilfeller av tvillingfødsler er stønadsperioden utvidet med 17 uker ved 100 prosent dekningsgrad og 21 uker med 80 prosent dekningsgrad og dersom mor føder tre eller flere barn utvides perioden ytterligere med 46 og 56 uker. 

Trenger du bistand? 

Er du usikker på rettighetene dine eller hvor mye du har krav på å få utbetalt i foreldrepenger, har vi advokater som kan bistå med veiledning og rådgivning. Erfaringsmessig ser vi at veiledning fra en advokat bidrar til at arbeidstaker i større grad får ivaretatt sine rettigheter og føler seg trygg i prosessen. 

Artikler

Vil du at vi skal vurdere saken din?

Vi tar gjerne en kort, uforpliktende samtale om din sak, for å vurdere hvordan vi kan hjelpe deg videre.

Våre advokater hjelper deg.

Eller

Jeg godtar Advokatfirmaet Molteberg Nilsens personvernregler

Medlem av

Besøksadresse: Slemdalsveien 1, 0369 Oslo
Postadresse: Postboks 5494 Majorstuen, 0305 Oslo

Tlf: +47 468 07 761
E-post: post@advokatmn.wpmudev.host
Advokatmn.no

Som profilert i:

Vi er kåret til:

Jeg vil gjerne vurdere saken din!

Fyll ut skjemaet og vi tar uforpliktende kontakt:
Aina Kallak
Advokatfullmektig