Våre familieadvokater hjelper deg

Fremtidsfullmakt

fremtidsfullmakt

I en situasjon der en ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser er hovedregelen etter vergemålsloven at det er statsforvalteren som ivaretar personlige og økonomiske rettigheter. Loven åpner likevel for muligheten til å opprette en fremtidsfullmakt slik at en kan bestemme at andre enn offentlige myndigheter skal det. 

Vergemålslovens regler om fremtidsfullmakt oppleves likevel for mange kompliserte. I denne artikkelen skal det gis et innblikk i hvilke regler som gjelder dersom en ønsker å opprette en fremtidsfullmakt. 

Hva er en fremtidsfullmakt?

I vergemålsloven § 78 blir uttrykket fremtidsfullmakt definert. En fremtidsfullmakt er et dokument som gir fullmektigen tillatelse til å opptre på fullmaktsgivers vegne innenfor grensene av fullmakten. Med fullmaktsgiver menes den personen som opprettet fullmakten. Personen som fullmaktsgiveren velger til å ta vare på dine interesser, omtales som fullmektig. 

Hvilken betydning har en opprettelse av fremtidsfullmakt? 

En fremtidsfullmakt kan helt eller delvis erstatte et vanlige vergemål. Fullmaktsgiver får i større grad selvbestemmelsesrett ved å velge en eller flere personer til å representere seg når vedkommende ikke lenger er i stand. 

Hvem kan være fullmaktsgiver? 

Vergemålsloven oppstiller krav til hvem som kan opprette en fremtidsfullmakt. Fullmaktsgiver må for det første ha fylt 18 år. Videre må vedkommende ha evne til å forstå fullmaktens betydning. Dette betyr at fullmaktsgiver må ha fullstendig forståelse over det innhold som følger av fullmakten og som gis til den annen person. 

Hvem kan være fullmektig? 

Vergemålsloven bestemmer at den som er fullmektig må på tidspunktet fullmakten trer i kraft, ha fylt 18 år og ikke være satt under vergemål. At den utpekende ikke er satt under vergemål innebærer at personen har fullstendig kompetanse til å foreta rettslige handlinger eller råde over sine midler. 

Videre avgrenser loven mot at juridiske personer kan utpekes som fullmektig i en fremtidsfullmakt. Dette innebærer at fullmaktsgiver ikke kan utpeke eksempelvis et advokatfirma som fullmektig. Eksempler på mulige fullmektiger kan være ektefelle, samboer, barn, barnebarn, søsken eller en venn. 

Det er imidlertid verdt å merke seg at den fullmektigens livssituasjon kan endre seg fra fremtidsfullmakten opprettes og frem til den skal brukes. Med forbehold om dette kan det være hensiktsmessig å utpeke en fullmektig nummer to, i tilfellet den prioriterte fullmektigen ikke oppfyller vilkårene for å være fullmektig. 

Fremtidsfullmaktens innhold og omfang 

Utgangspunktet er at fullmaktsgiver selv bestemmer innholdet av fremtidsfullmakten, eksempelvis overdragelse av fast eiendom eller forskudd på arv. Vergemålsloven § 80 fastsetter likevel at fullmakten kan omfatte både økonomiske og personlige forhold.

Med økonomiske forhold menes alle sider som omhandler fullmaktsgiverens økonomi, eksempelvis betale regninger, håndtering av løpende inntekter og utgifter eller drift av fast eiendom. Personlige forhold omfatter i utgangspunktet alle former for ivaretakelse av fullmaktsgivers rettigheter utover det rent økonomiske. Dette kan for eksempel være representasjon i forbindelse med kontakt med det offentlige eller beslutninger i forbindelse med medisiner. 

Krav til fremtidsfullmaktens utforming 

For at fremtidsfullmakten skal være gyldig må lovens absolutte krav være oppfylt, jf. vergemålsloven § 81. Det stilles for det første krav til skriftlighet. Kravet til skriftlighet ivaretar hensynet til etterprøvbarhet i en situasjon der livssituasjonen til fullmaktsgiver har endret seg betydelig. 

Videre oppstiller loven krav om at fullmakten skal undertegnes av en samtykkekompetent fullmaktsgiver, samt to vitner som fullmaktsgiver har godkjent utenom fullmektigen. Vitnene må ha fylt 18 år og forstått betydningen av å undertegne fullmakten. Fullmektigens ektefelle, samboer, foreldre, barn og barnebarn kan ikke undertegne. 

Opplysninger fullmakten bør inneholde  

Vergemålsloven § 82 hjemler noen relative krav, som vil si opplysninger fullmakten bør inneholde. 

Fremtidsfullmakten bør dateres. Datoen vil særlig være viktig dersom det er tvil om fullmaktsgiver var i stand til å forstå fullmaktens betydning på opprettelsestidspunktet. Vitnene bør i påskrift på dokumentet opplyse om fullmaktsgiveren har opprettet fullmakten av fri vilje og hadde evne til å forstå betydningen av handlingen. I tillegg bør påskriften ha opplysninger om vitnenes fødselsdato og adresse, samt deres relasjon til fullmaktsgiver. 

Hva skjer når en fremtidsfullmakt trer i kraft? 

Når fullmaktsgiveren er i en slik tilstand som gjør at hun eller han ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innenfor området for fullmakten, vil fremtidsfullmakten tre i kraft. Dette beror på om det etter en helhetsvurdering av fullmaktsgivernes helsetilstand, er behov for å bistand. 

En fremtidsfullmakt må sendes inn til Stasforvalteren for stadfestning, for at den skal trå i kraft. Når en slik stadfestning er foretatt, vil fullmektigen få tilsendt en attest som benyttes sammen med fullmakten for gjennomføring av det innhold som følger av fullmakten. 

Bistand i din sak? 

Dersom du ønsker å få hjelp til å skrive en fremtidsfullmakt, vil vi i Advokatfirmaet Molteberg Nilsen bistå deg med dette. Erfaringsmessig ser vi at ved å engasjere advokat tidlig i prosessen, vil du i større grad føle deg trygg på at dine ønsker og interesser blir ivaretatt. 

Artikler

Vil du at vi skal vurdere saken din?

Vi tar gjerne en kort, uforpliktende samtale om din sak, for å vurdere hvordan vi kan hjelpe deg videre.

Våre advokater hjelper deg.

Eller

Jeg godtar Advokatfirmaet Molteberg Nilsens personvernregler

Medlem av

Besøksadresse: Slemdalsveien 1, 0369 Oslo
Postadresse: Postboks 5494 Majorstuen, 0305 Oslo

Tlf: +47 468 07 761
E-post: post@advokatmn.no
advokatmn.no

Som profilert i:

Vi er kåret til:

Jeg vil gjerne vurdere saken din!

Fyll ut skjemaet og vi tar uforpliktende kontakt:
Aina Kallak
Advokatfullmektig