Våre familieadvokater hjelper deg

Samværsavtale

En samværsavtale, også kalt foreldresamarbeidsavtale, er en privat avtale mellom foreldre som ikke bor sammen. Hensikten med en slik avtale er å komme frem til de beste ordninger for barnet. 

Denne artikkelen skal gi informasjon om sentrale spørsmål knyttet til samværsavtale, herunder avtalens utforming og innhold, samt konsekvenser av uenighet ved slik en avtale. 

Avtalens utforming 

En samværsavtale bør utformes skriftlig. Erfaringsmessig viser det seg at en skriftlig avtale mellom foreldre er nødvendig for en god gjennomføring av samværsretten. Skriftlige og detaljerte avtaler skaper forutberegnelighet for begge parter og reduserer konfliktnivået mellom foreldrene. En klar avtale mellom foreldrene skaper også stabilitet i barnets liv. Mange opplever at det å få bistand av en advokat med utformingen av en detaljert og klar avtale vil lette samarbeidet mellom foreldrene betydelig. 

Hva bør en samværsavtale inneholde?  

Hovedformålet ved etablering av samværsavtale er å finne frem til de beste løsningene for barnet. 

Avtalen bør derfor regulere blant annet foreldreansvar, fast bosted og samvær. I tillegg kan avtalen regulere andre forhold. Eksempelvis hva som skal skje ved sykdom eller/og hvordan foreldrene skal kommunisere med hverandre. 

Foreldreansvar 

Ved felles foreldreansvar må foreldrene være enige før de tar avgjørelser om barnets personlige forhold. Dette gjelder for eksempel utstedelse av pass, opprettelse av bankkort og medisinsk behandling som krever samtykke. 

Fast bosted 

Avtalen bør ha informasjon om hvor barnet skal ha fast bosted. Foreldrene kan avtale at barnet skal bo fast hos én av foreldrene eller ha delt fast bosted. Med fast bosted siktes det til det stedet barnet i utgangspunktet bor mesteparten av tiden, og hvor barnet har sin folkeregistrerte adresse. Delt fast bosted er i utgangspunktet en ordning der barnet bor like mye hos hver forelder. Imidlertid kan foreldrene ha delt fast bosted, selv om samværsomfanget ikke praktiseres likt. 

Samvær 

Foreldre kan avtale omfanget av samværsretten med vekt på hensynet til barnets beste. Dersom foreldrene avtaler «vanlig samvær» uten å presisere nærmere hva de legger i dette, skal det forstås i tråd med det samme uttrykket i barneloven § 43 andre ledd. 

I forlengelsen av dette bør samværsavtalen inneholde et punkt om hvem som skal hente og levere ved samvær, samt tidspunkt for henting og levering. I tillegg bør avtalen inneholde informasjon om feriesamvær, og presisere at feriesamværet går foran den vanlige samværsordningen. Dette betyr at den vanlige samværsordningen faller bort under feriesamvær. 

Sykdom 

Det kan være hensiktsmessig at foreldrene avtaler hva som skjer med gjennomføring av samvær ved sykdom, og hvem som eventuelt skal være hjemme med sykt barn. Om foreldrene finner det nødvendig kan avtalen også regulere samværsforelderens rett på erstatningssamvær ved bortfall av samvær. 

Ikke enighet om samværsavtalen? 

Foreldre som har felles barn under 16 år, må ved samlivsbrudd møte til mekling ved et familievernkontor eller gjennom en ekstern mekler. Dersom foreldrene ikke på egenhånd har inngått en samværsavtale, kan de under meklingen få bistand til å komme frem til gode ordninger til barnets beste. 

Dersom foreldrene ikke kommer frem til en enighet ved bistand fra familievernkontoret og/eller advokat, kan saken avgjøres i retten. I slike saker vil det ofte være flere saksforberedende rettsmøter, der formålet er å mekle mellom partene. Det er kun dersom partene ikke oppnår enighet i rettsmøtene, at saken går videre til en hovedforhandling. 

Bistand i din sak? 

Mange foreldre opplever at det er vanskelig å komme til enighet om foreldreansvar, fast bosted og samvær. I tillegg kan utformingen av en klar og presis avtale være utfordrende. Vi i Advokatfirmaet Molteberg Nilsen har bred kunnskap og erfaring på området, og ønsker å bistå deg i din sak med fokus på barnets beste.  

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale!

Artikler

Vil du at vi skal vurdere saken din?

Vi tar gjerne en kort, uforpliktende samtale om din sak, for å vurdere hvordan vi kan hjelpe deg videre.

Våre advokater hjelper deg.

Eller

Jeg godtar Advokatfirmaet Molteberg Nilsens personvernregler

Medlem av

Besøksadresse: Slemdalsveien 1, 0369 Oslo
Postadresse: Postboks 5494 Majorstuen, 0305 Oslo

Tlf: +47 468 07 761
E-post: post@advokatmn.no
advokatmn.no

Som profilert i:

Vi er kåret til:

Jeg vil gjerne vurdere saken din!

Fyll ut skjemaet og vi tar uforpliktende kontakt:
Aina Kallak
Advokatfullmektig